+468 35 35 99 info@romaniteams.com

Ur inledningen:

2019 beviljades Frantzwagner Sällskapet medel från Riksantikvarieämbetet för att dokumentera materiellt och immateriellt kulturarv som kunde knytas till de resande. De resande ingår i den nationella minoriteten romer och är ättlingar till den första romska grupp som invandrade till Norden under 15- och 1600-talet. Resande har haft olika benämning i olika tider, exempelvis ”tattare”, ”zigenare”, ”skojare”. Målsättningen har varit att dokumentera objekt som befinner sig i såväl privat som offentlig ägo eller i arkiv samt synliggöra platser som har historisk anknytning till de resande. Sammantaget vill dokumentationen ge en bild av hur de resande levt och verkat i Sverige från äldsta tider till omkring 1950 och de förutsättningar som har varit gällande…

…Genom att utgå från samtida skriftliga källor om vad resande handlat med och tillverkat har motsvarande föremål i framförallt allt Digitalt Museum fått representera den beskrivna handelsvaran eller hantverket. På så vis kan exempelvis samtida tallrikar från Gustafsbergs bruk illustrera det porslin som omtalas i en resandes kvittens för varor från samma bruk. Därigenom synliggörs den viktiga roll den kringresande porslinshandeln haft för resandegruppen och på samma gång blir berättelsen ett tillägg till Sverige ekonomiska historia då det visar hur brukets varor i praktiken spreds över landet. Sammantaget visar det hur resande varit en del av det svenska samhället i århundraden. En målsättning har varit att skapa en exempelsamling som kan ligga till grund och vara en inspirationskälla för framtida projekt om de resandes historia i landet.

Sebastian Casinge (projektansvarig)

 

Läs vidare här…